Pályázati felhívás üzlethelyiségek bérlésére

2022.09.21.

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022.(VIII.04.) számú rendelete alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonát képező, lentebb külön leírásban részletezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.

A pályázati kiírás adatai:

 A pályázat kiírója: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata (2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3.)

A pályázat bonyolítója: Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal (2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3.)

A pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat

A pályázat célja: Bérbeadás

A pályázati dokumentáció megjelenésének helye, ideje: a mindenkori pályáztatási szakasz idején a www.tapioszentmarton.hu weboldalon. A dokumentáció kérelemre nyomtatott formában a pályázat lebonyolítójánál is átvehető ügyfélfogadási időben személyesen.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető munkaidőben: Györe László polgármestertől a +36-29-423-001 telefonszámon a 14-es melléken.

A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: A bonyolítóval előre egyeztetett időben kérhető.

A pályázat bontásának várható időpontja: 2022. szeptember 28. 10:00 órától

A pályázatok bontásának helye: 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3. I. emelet, az ajánlattevő a pályázat bontásán jelen lehet.

A pályázat eredményét megállapító szervezet: 3 fős bontó bizottság (Jegyző, Aljegyző, Polgármester)

A pályázat elbírálásának határideje, és a várható eredményhirdetés: Azonnal

A pályázati feltételek:

A Kiíró kiköti, hogy a bérlemény használatából eredő károsodások helyreállítása a bérlő feladata. Kiíró kiköti, hogy a bérleti szerződés megkötését követően a közművek felülvizsgálata a bérlő feladata. Kiíró kiköti, hogy amennyiben a nyertes pályázó határozott időre köt bérleti szerződést, az a bérbeadó ilyen irányú döntése esetén a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel meghosszabbítható.

A pályázat célja, tartalma:

A bérbeadásra kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiség a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi, bérbeadásukra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv., a Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/2013(V.6) számú önkormányzati rendelet, a Képviselő-testület 8/2022. (VIII.04.) számú rendelete vonatkozik.

A Kiíró a lentebb található részletes leírásban jelölt helyiséget adja bérbe a nyertes ajánlattevő részére 2 év határozott időtartamra, 30 napos felmondási idő kikötésével. Amennyiben az ajánlattevő ettől eltérő bérleti jogviszony időtartamot (pl.: határozott idő, 5 évre; határozatlan időre) kíván létesíteni, azt a pályázatában az ajánlati összesítőn jeleznie kell. Határozott idő esetén a maximális időtartam 15 év lehet.

A bérleti szerződés a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően és a bérbeadó ilyen irányú döntése esetén meghosszabbítható. A bérleti szerződésben foglalt bérleti díj évente legalább, az adott év január 1-től a KSH által közzétett előző évi fogyasztóiár-index mértékével emelkedik. A bérleti díj emelkedésének első időpontja 2023. január hónap. A január havi emelés összege február hónapban kerül számlázásra. A helyiség bérleti díja a részletezett leírások 2. pontja alatt található.

A helyiség átalakítása, átépítése, felújítása esetére is a fent hivatkozott jogszabályok az irányadók, melyhez a bérbeadó nevében a tulajdonosi hozzájárulást a tulajdonosi joggyakorló önálló képviseletére jogosult polgármester adja ki a munkálatok megkezdése előtt.

Eszerint a helyiségben folytatni kívánt tevékenységgel kapcsolatban a helyiséget magában foglaló társasház és az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, és közüzemi szolgáltatók nyilatkozatait a bérlőnek kell beszereznie.

A bérbeadás során az Önkormányzat nem szavatolja, hogy bérlő a helyiségekben az általa kívánt tevékenységet folytathatja, a pályázat elnyerése nem mentesít a szakhatósági és egyéb szükséges engedélyek beszerzése alól.

A Kiíró kiköti, hogy jogosult a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani, amennyiben olyan tevékenység végzése érdekében történő bérbevételi ajánlat érkezik, amelyet az Önkormányzat nem enged.

Tápiószentmárton, 2022. szeptember 19.

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata nevében eljáró, önálló képviseletre jogosultja:

Györe László s.k.

Polgármester

Pályázati felhívás_NEM lakás célú helyiségekre 1
Pályázati felhívás_NEM lakás célú helyiségekre 2
Pályázati felhívás_NEM lakás célú helyiségekre 3
Pályázati felhívás_NEM lakás célú helyiségekre 4
Pályázati felhívás_NEM lakás célú helyiségekre 5
Pályázati felhívás_NEM lakás célú helyiségekre 6

További hírek