Licitpályázati felhívás

39/2021. (VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat szerint 

TÁPIÓSZENTMÁRTON NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  LICITPÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3.) (Továbbiakban: Önkormányzat) a 39/2021. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozattal értékesítésre jelölte ki a Tápiószentmárton 11 hrsz-ú, 1991 m2 alapterületű, felépítménnyel rendelkező ingatlant (Továbbiakban: Ingatlan).

Az Ingatlan induló ára: 35.000.000 Ft (azaz harmincötmillió forint) A licitlépcső összege: 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) A licit induló ideje: 2021. július 19. napja 08:00 óra A licit végső határideje: 2021. augusztus 02. napja 12:00 óra

 A fent hivatkozott döntés alapján, Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2013. (V.06.) számú önkormányzati rendelet 13.§. (2) bekezdésével, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (“Nvt.”) 11. § (16) bekezdésében foglaltakkal összhangban az Önkormányzat ezennel nyilvános licitpályázatot hirdet az Ingatlan értékesítése tárgyában, a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételek alapján.

  1. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS CÉLJA

I/1. Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata más ingatlanjainak fejlesztése célból úgy döntött, hogy a jelen pályázati felhívás alapján lefolytatásra kerülő versenyeztetési eljárás keretében eladásra kínálja az Ingatlant.

I/2. Az Önkormányzat a fentiekben megnevezett Ingatlan kizárólagos tulajdonosa.

I/3. Az Önkormányzat az Ingatlan hrsz-a szerinti telket adásvételi szerződéssel (Továbbiakban: Szerződés) a felépítménnyel együtt értékesíteni kívánja a nyertes ajánlattevő részére.

I/4. A pályázatról szóló hirdetmény az Önkormányzat honlapján (www.tapioszentmarton.hu), valamint a

Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is közzétételre kerül, továbbá meghirdetésre kerül ingatlan értékesítéssel foglalkozó internetes oldal(ak)on.

I/5. Pályázó tudomásul veszi, hogy az Ingatlant az Önkormányzat jelenleg határozatlan idejű, 90 napos felmondási idejű bérbeadással hasznosítja. Az adás-vételt követően a birtokbaadás fenti idő eltetle után lehetséges.

  1. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA

II/1. A jelen pályázati eljárás tárgyát az alábbiakban részletezett jogosultságok és kötelezettségek képezik:

A jelen pályázati felhívásban meghatározott Ingatlan tulajdonjogának a IV. fejezetben részletezett módon történő átruházása tárgyában az Önkormányzat, mint eladó, illetve a pályázat nyertese, mint vevő közötti ingatlan adásvételi szerződés megkötése a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételekkel.

II/2. Az Önkormányzat, mint kiíró a jelen pályázati felhívásban állapítja meg a pályázati eljárás feltételeit, amelyek mind az Önkormányzatra, mind a pályázatot benyújtó ajánlattevőkre nézve kötelező érvényűek.

III. A PÁLYÁZAT ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

III/1. A pályázaton részt vevők köre, képviselet

III/1.1. A pályázaton bármely belföldi vagy külföldi magánszemély, illetve olyan magánszemélynek nem minősülő szervezet vehet részt, amely az Nvt. 3. §. (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak szerint átlátható, valamint köztartozásmentes szervezetnek minősül.

III/1.2. A Magyarországon kézbesítési címmel nem rendelkező ajánlattevő köteles magyarországi kézbesítési címmel rendelkező kézbesítési meghatalmazottat megnevezni.

III/1.3. Amennyiben az ajánlattevő nevében és képviseletében meghatalmazott jár el, köteles a pályázatához a meghatalmazott részére kiállított közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egy példányát mellékelni (postai úton eredetiben megküldeni).

III/2. A pályázatra vonatkozó formai követelmények; a pályázat benyújtásának módja és helye; ajánlati kötöttség

III/2.1. A pályázatot elektronikus úton, az alábbi címen kell benyújtani. A tárgyban kérjük megjelölni: „Ingatlan vásárlás 11. hrsz” tárgyat.

A benyújtás elektronikus címe: polgarmester@tapioszentmarton.hu

A benyújtás utolsó határideje:

  1. augusztus 02. napja 12 óra.

 Amennyiben az ajánlattevő szervezet, a pályázatot az ajánlattevő képviselőjének cégszerű aláírásával, és minden oldalát – ideértve a mellékleteket – az ajánlattevő képviselőjének (illetve meghatalmazottjának, amennyiben alkalmazandó) kézjegyével kell ellátni. Magánszemély ajánlattevő esetén a pályázatot úgy kell aláírni, hogy két tanú a nevének, lakóhelyének és aláírásának feltüntetésével igazolja, hogy az okirat aláírója – a részben vagy egészben – nem általa írt okiratot előttük írta alá vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, és a pályázat minden oldalát az ajánlattevő (illetve meghatalmazottjának, amennyiben alkalmazandó) kézjegyével kell ellátni.

III/2.2. Az ajánlattevő akkor vehet részt a pályázati eljárásban, ha a pályázatában akként nyilatkozott, hogy vállalja a pályázati feltételek elfogadását, és ezzel a pályázat feltételeit magára nézve kötelező erejűnek ismeri el.

III/2.3. Az ajánlattevőt a pályázatának benyújtásától számított 90 (kilencven) napig tartó ajánlati kötöttség terheli.

III/3. A pályázat tartalma

3.1. A pályázat az alábbiakat tartalmazza:

(a)   Az ajánlattevő adatait és elérhetőségét (magánszemély ajánlattevő családi és utónevét, ideértve a születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosító jelét, állampolgárságát, telefonszámát, e-mail címét; nem magánszemély ajánlattevő cégnevét (szervezet nevét), cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát), székhelyét, statisztikai számjelét, képviselője nevét, az ajánlattevő telefonszámát, e-mail címét);

(b)  Nem magánszemély ajánlattevő esetén az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az Nvt. 3. (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;

(c)   Amennyiben alkalmazandó, a kézbesítési meghatalmazott fenti (a) pont szerinti adatait;

(d)  Az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási jogosultságának az igazolását egy hónapnál nem régebbi legalább e-hiteles cégkivonat, valamint aláírási címpéldány(ok), illetve aláírásminta csatolásával;

(e)   Az ajánlattevő nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról;

(f)    Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő a pályázat benyújtásától számított 90 (kilencven) napig ajánlati kötöttséget vállal;

(g)  A pályázati biztosíték megfizetését igazoló okiratot;

(h)  Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a Vételár megfizetésére megfelelő forrással rendelkezik;  (i) A nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevőnek adó, vagy adók módjára

behajtandó köztartozása vagy a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő tartozása nincs;  (j) Az adásvétel tárgyát képező Ingatlan vételárára vonatkozó ajánlatot; valamint;  (k) Az ajánlattevő által az Ingatlanon megvalósítani tervezett beruházás leírását.

III/4. Érvénytelenség, kizárás

III/4.1. Érvénytelen az ajánlat, ha:

(a) az nem felel meg a jelen pályázati felhívás III/2. és III/3. pontjában meghatározott előírásoknak, vagy  (b)a vételi ajánlat összege nem éri el a pályázati felhívásban meghatározott Vételárat.  III/4.2. A pályázati eljárásban nem vehet részt az az ajánlattevő, aki nem felel meg a pályázati felhívás III/1. – III/3. pontokban foglalt követelményeknek, illetve ki kell zárni azt az ajánlattevőt, aki a pályázatban hamis adatokat szolgáltatott vagy egyébként rosszhiszeműen járt el.  III/4.3. Az Önkormányzat az érvénytelen ajánlatot benyújtó, illetve a pályázati felhívás III/1. – III/3. pontokban foglalt követelményeknek meg nem felelő, vagy kizárt ajánlattevőt az e körülmények megállapítását követően írásban értesíti.

III/5. A pályázati biztosíték

III/5.1. Az ajánlattevő a pályázat benyújtását megelőzően, legkésőbb 2021. július 16. napján 16 óráig köteles 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) összeget pályázati biztosíték címén az Önkormányzatnak a K&H Bank 10402142-49555751-53561029 számú bankszámlájára visszavonhatatlan banki átutalás útján megfizetni.

III/5.2. Az ajánlattevő pályázata érvényességének és az ajánlattevő pályázati eljárásban történő részvételének feltétele, hogy az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással a fentiek szerint 2021. július 16. napján 16 óráig megfizette, és pályázatához csatolta a számlavezető bankjának igazolását az összeg visszavonhatatlan átutalásáról.

III/5.3. A pályázati biztosíték összege az ajánlattevőnek visszajár, ha:

(a)   az Önkormányzat a pályázatot visszavonja, vagy

(b)  az Önkormányzat a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, vagy

(c)   az ajánlattevő pályázata érvénytelen, vagy

(d)  az ajánlattevő nem felelt meg a pályázati követelményeknek, és ennek okán nem jogosult részt venni a pályázaton, vagy

(e)   az ajánlattevőt az Önkormányzat a pályázatból kizárta, vagy  (f) az ajánlattevő pályázata nem nyert.

III/5.4. A pályázati biztosíték összege a fenti események bármelyikének bekövetkezése napjától számított 8 (nyolc) munkanapon belül kerül visszafizetésre az ajánlattevő részére. A megfizetett pályázati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik, a visszatérített pályázati biztosíték után az Önkormányzat ügyleti kamatot nem fizet.

III/5.5. A pályázati biztosíték összege az ajánlattevő részére nem jár vissza, és ebben az esetben az Önkormányzatot bánatpénz jogcímén megilleti, ha az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlattevő az ajánlatát visszavonja, illetve az Szerződés megkötését megtagadja. A nyertes ajánlattevő által megfizetett pályázati biztosíték összege a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződésben meghatározott vételárba beszámításra kerül.

III/6. Az Önkormányzat által fenntartott jogok

III/6.1. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásban meghatározott eljárási határidőket meghosszabbítsa.

III/6.2. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázat benyújtására előírt határidő lejárta előtt a pályázatot indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot indoklás nélkül az eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást a pályázat benyújtására előírt határidő lejárta előtt módosítsa. A pályázat visszavonásáról, módosításáról vagy eredménytelenné nyilvánításáról hozott kiírói döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Az Önkormányzat által visszavont pályázati felhívás, illetve eredménytelen pályázat esetén az Önkormányzatot szerződéskötési kötelezettség nem terheli, és az ajánlattevő ezzel kapcsolatos igényt az Önkormányzattal szemben nem érvényesíthet.

III/6.3. Az Önkormányzat esetleges hibás vagy hiányos tájékoztatására az ajánlattevő a pályázati eljárás során nem hivatkozhat, illetve ezen az alapon az Önkormányzattal szemben igényt nem érvényesíthet.

III/6.4. Az Önkormányzat és a nyertes ajánlattevő a jelen pontban foglaltakra is figyelemmel köti meg Szerződést.

III/7. Szerződéskötésre vonatkozó általános szabályok

III/7.1. A pályázati eljárás, az annak lefolytatását követően megkötendő Szerződés irányadó nyelve a magyar nyelv; a pályázati eljárás és a szerződés tekintetében a magyar jog alkalmazandó. A pályázati eljárással és a megkötendő Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita elbírálása magyarországi bíróságok joghatóságába tartozik.

III/7.2. A jelen pályázati eljárás és a Szerződés megkötése során a feleket külön-külön jogi képviselő képviseli.

III/7.3. A szerződéskötés határideje a nyertesnek az eredményes pályázati eljárás alapján történő kihirdetésétől számított 5 (öt) munkanap. Az ingatlan birtokba adásának legkorábbi ideje, a teljes vételár megfizetését követő 91. nap.

III/7.4. A nyertes ajánlattevő részére nem jár vissza az ajánlati biztosíték, ha az ajánlattevő érdekkörében bekövetkezett ok miatt a Szerződés a fenti határidőben nem jön létre, vagy annak teljesítése meghiúsul.

III/7.5. Ha a nyertes ajánlattevő a Szerződést határidőben nem köti meg, vagy fizetési kötelezettségének a jelen pályázati felhívásban meghatározott módon és határidőben nem tesz eleget, a nyertes ajánlattevő helyébe a soron következő ajánlattevő lép. A szerződéskötési határidő az Új nyertes ajánlattevő tekintetében az új nyertes ajánlatról történt értesítés kézhezvételével kezdődik. Az új nyertes ajánlattevő helyébe lépés – azonos feltételekkel – ismételhető. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték a korábbi nyertes ajánlattevő részére abban az esetben sem, ha a nyertes ajánlattevő helyébe a jelen pontban foglaltak szerint új nyertes ajánlattevő lép.  III/7.6. A felek – azaz az Önkormányzat és a nyertes ajánlattevő – a Szerződést a jelen pályázati feltételek és a nyertes ajánlat alapján kötik meg. A felek a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételektől csak közös megegyezéssel és csak olyan módon térhetnek el, amely a többi ajánlattevő érdekeit nem sérti. A pályázat és a szerződés esetleges eltérése esetén a szerződésben foglaltak az irányadók.

III/8. Vegyes rendelkezések

8.1. A pályázati felhívásban foglalt fizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, ha a vonatkozó összeg az Önkormányzat megjelölt bankszámláján jóváírásra került. A jóváírás bármely okból történő elmaradásának kockázatát és következményeit az ajánlattevők viselik.

III/8.2. Az Önkormányzat a jelen pályázati felhívásban foglalt fizetési kötelezettségek teljesítésének módja tekintetében – eltérő rendelkezés hiányában – a beszámítással történő teljesítést kizárja.

III/8.3. Az Önkormányzat pályázatra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos elérhetősége:

Polgármester: Györe László

Cím: 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3.;

Telefonszám: + 36 70 3351 405

Ügyfélfogadási idő személyes egyeztetés esetén:

E-mail: polgarmester@tapioszentmarton.hu

Hétfő: 8 -12 és 13-18; Szerda: 08 – 12; Csütörtök: 08 -l2

IV. A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Az Önkormányzat a jelen pályázati felhívás keretében az Ingatlan tulajdonjogát az alábbi feltételekkel és eljárás szerint ruházza át a nyertes ajánlattevőre:

(a)               A nyertes ajánlattevő az Ingatlant a jelen pályázati felhívás szerinti Szerződés megkötése útján veszi meg az Önkormányzattól.

(b)              A nyertes ajánlattevő által az Önkormányzat részére megfizetett, a jelen pályázati felhívás III/5. pontjában meghatározott pályázati biztosíték összege, azaz 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) beszámításra kerül vételárelőleg jogcímén az Ingatlan vételárába.

(c)               A nyertes ajánlattevő az 1991 m2 területű Ingatlanra mindösszesen legalább 35.000.000 Ft (azaz harmincötmillió forint) összegű vételi ajánlatot tesz (Továbbiakban: Vételár).

(d)              A nyertes ajánlattevő a pályázat eredményének kihirdetését követő 5 (öt) munkanapon belül Szerződést köt az Önkormányzattal az Ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó kötelezettségvállalás tárgyában. (e) A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a Szerződés megkötését követően az Önkormányzat által kiállított díjbekérő számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül egy összegben – hitelből történő vásárlás esetén a hitelező Bank közvetlenül az Önkormányzatnak 30 (harminc) napon belül teljesíti. Az Önkormányzat a Vételár teljes összegéről a hatályos jogszabályoknak megfelelő formában és tartalommal, a nyertes ajánlattevő által megadott azonosító számot tartalmazó számlát állít ki, amelyet az Önkormányzat köteles a nyertes ajánlattevő részére a Szerződés aláírását követő 5 (öt) munkanapon belül átadni.

(f)  A nyertes ajánlattevő a Vételár megfizetésére megfelelő forrással rendelkezik.

(g) Az Ingatlanra az Nvt. értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A Magyar Államot, mint elővásárlásra jogosultat az Önkormányzat a Szerződés megkötését követően nyilatkoztatja.

  1. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS LEZÁRÁSA

V/1. A pályázatok értékelése

V/1.1. A határidőben beérkezett pályázatok és licitek értékelésére 2021. augusztus 02. napján 12 óráig beérkezett licitek alapján kerül sor.

V/1.2. A pályázatot az az ajánlattevő nyeri és az Önkormányzat azzal az ajánlattevővel köti meg a jelen pályázati felhívás szerinti szerződést, aki a legmagasabb összegű vételárat ajánlotta.

V/1.3. Több azonos összegű vételárajánlat esetén az az ajánlattevő nyeri a pályázatot, aki az Önkormányzat településfejlesztési- és munkahely-teremtési céljait legmegfelelőbben teljesíti a tervezett beruházásának a pályázatban adott leírása alapján.

V/1.4. A pályázati elbírálásnál a mindenben azonos ajánlatot tevők között a jelenlegi bérlő elővásárlási jogot élvez.

V/2. Eredmény hirdetés

V/2.1. Az Önkormányzata pályázat eredményéről az értékelés napján írásban értesíti az ajánlattevőket.

Tápiószentmárton, 2021. július 05.

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata képviseletében

Györe László s.k.
polgármester

Pályázati kiírás PDF