Pályázati felhívás köztemetők üzemeltetésére

2021.11.22.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

– a tápiószentmártoni köztemetők 2022. január 01-től 2031. december 31-ig terjedő időszakban történő üzemeltetésére –

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.) és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján – pályázatot ír ki a tulajdonában lévő Tápiószentmárton, Wesselényi út 1192 hrsz. alatti, valamint a Tápiószentmárton, Göbölyjárás 0720/17. hrsz. alatti köztemetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő üzemeltetésére.

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, 10 éves időtartamra, 2022. január 01. napjától 2031. december 31. napjáig jön létre, a nyertes pályázatot benyújtó ajánlattevővel. Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

 • 30 napnál nem régebbi igazolást, arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm.rendeletben meghatározott engedélyekkel, az ott meghatározott képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a pályázó képviselőjének aláírási címpéldánya
 • 30 napnál nem régebbi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott nemleges adóigazolás (köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés igazolása is megfelelő)
 • a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd-vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.
 • A pályázatban nyilatkozni kell arról, hogy annak elnyerése esetén a nyertes pályázó 15 napon belül szerződést köt a települési szilárd hulladékot befogadó szervezettel.

A nyilatkozat hiánya érvénytelenségi ok!

 • A pályázó sorolja fel az üzemeltetési időszakban milyen változtatásokat, fejlesztéseket hajtana végre köztemető és annak létesítményeivel kapcsolatban, a változások ütemezését, mely vállalások részét fogják képezni a pályázat nyertesével megkötendő közszolgáltatási szerződésnek, azok nem teljesítése esetén pedig az önkormányzat azonnali felmondási lehetőséggel él.
 • Referenciaigazolás temetőüzemeltetési tevékenység végzéséről.

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

Az 1999. évi XLIII. törvény 16. §-ában az üzemeltetési tevékenységre meghatározottakat.

A pályázatban be kell mutatni:

 • a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
 • a temetőben tervezett fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket,
 • a temetésfelvétel módját,
 • hogyan biztosítja a Ttv. 17. § (2) bekezdése szerinti egyenlő bánásmód követelményét

A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:

 • meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
 • biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
 • megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
 • biztosítani a ravatalozó, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;
 • gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről,
 • megőrizni a nyilvántartó könyveket;
 • tájékoztatni a temetőlátogatókat;
 • kijelölni a temetési helyeket;
 • elvégezni a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; összegyűjteni és elszállítani a hulladékot gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
 • összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
 • gondoskodni az ügyfélfogadásról.

Egyéb kikötések:

– Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.

– Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybevételének feltételeiről a temetőben hirdetményt kifüggeszteni.

– A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az üzemeltető a fenti tevékenységéért a tulajdonostól díjazásra igényt tart-e?

– Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.

Az üzemeltető köteles:

 az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályokat alkalmazni;

 1. az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint a közszolgáltatási tevékenységéről részletes áttekintő beszámolóban a képviselő- testületet évente, minden év május 31. napjáig köteles tájékoztatni.
 2. a mindenkori helyi rendelet szerinti üzemeltetés maradéktalan ellátása.

A fentebb részletesen körülírtak szerint tehát a pályázati felhívás részét képezi az, hogy a pályázat nyertese, a későbbi üzemeltető mire lesz jogosult és köteles.

Köteles a pályázó ezeket a pontokat kidolgozni, és ehhez kapcsolódóan szakmai javaslattal élni.

Az üzemeltető – amennyiben engedéllyel rendelkezik temetkezési szolgáltatás nyújtására, a köztemetőben teljeskörű temetkezési szolgáltatást végezhet.

Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.

A köztemetőben felmerülő valamennyi közüzemi költség, így az elektromos áramellátás, a vízdíj, a szilárd hulladék elszállításának díja, továbbá a köztemető tisztántartásával, gyommentesítésével, síkosságmentesítésével összefüggő költségek az üzemeltetőt terhelik.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. december 13. (hétfő) 08 óra

A pályázatok benyújtásának helyei:

A pályázat benyújtásakor kérjük feltüntetni a borítékon vagy a tárgy mezőben az alábbi szöveget:

„Pályázat temető üzemeltetésre”

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatok tartalmuk alapján kerülnek elbírálásra. A pályázatok elbírásánál előnyt jelenthet:

 • A jogszabályok által előírtaknál bővebb üzemeltetési feladatot, illetve felújítást vállal.

 

Önkormányzatunk rögzíti, hogy fenntartja magának azt a jogot, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74 § (3) bekezdése alapján a pályázati kiírást a pályázatot lezáró döntéségi visszavonhatja, továbbá a Ptk. 6:74 § (2) bekezdése alapján az eredményes ajánlattevővel a szerződés megkötését megtagadhatja.

A pályázatokat a 75/2021 (XI.18.) számú Képviselő-testületi határozat szerint a határidő eltelte után a polgármester bírálja el.

Temető üzemeltetés pályázati felhívás_2022.01-2023.12

További hírek